Cynnal eich lles wrth hunanynysu

Mae Dominique Thompson

Mae Dominique Thompson yn gyn-feddyg teulu prifysgol arobryn, arbenigwr ar iechyd meddwl pobl ifanc, siaradwr TEDx, awdur ac addysgwr, gyda dau ddegawd o brofiad clinigol. Mae'n Gynghorydd Clinigol ar gyfer NICE, Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu a Student Minds.

Efallai nad yw hunanynysu’n hwyl, ond does dim rhaid iddo fod yn ddifrifol. Dilynwch y cynghorion yma, gyda chymysgedd o waith a hwyl, cyswllt â phobl eraill a chynllun ar gyfer pob diwrnod, i roi ymdeimlad o gyflawni i chi ac i'ch helpu i deimlo eich bod yn rheoli eich bywyd.

Mae’n arferol teimlo braidd yn bryderus am y posibilrwydd o hunanynysu, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi peth amser i siarad â phobl am sut rydych chi'n teimlo, a chofiwch gymryd pethau un dydd ar y tro. Mae ansicrwydd yn ein gwneud ni i gyd braidd yn bryderus - bodau dynol ydyn ni wedi’r cwbl - ond fe allwch chi wneud hyn. Dyma ychydig o syniadau i chi dechrau arni a theimlo'n ddiogel.

Cyngor doeth ar gyfer cadw’n iach wrth hunanynysu

Sefydlu trefn

Gall meddwl am y bloc cyfan o hunanynysu, neu’r diwrnod cyfan o’ch blaen hyd yn oed, deimlo’n ormod weithiau. Felly rhannwch y diwrnod yn flociau o 30 neu 60 munud. Efallai y byddwch eisiau ysgrifennu amserlen ddyddiol o weithgareddau. Blociau tri deg munud ar gyfer brecwast, cadw mewn cysylltiad â ffrind, gwaith academaidd, cinio ac yn y blaen. Byddwch yn greadigol, ac ychwanegwch rywfaint o gerddoriaeth, tynnu llun, chwarae gêm, ysgrifennu neu ffotograffiaeth.

Peidiwch ag anghofio bod yn actif. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at drefn ar gyfer prydau bwyd ac yn cael 8 i 9 awr o gwsg, oherwydd bydd hyn yn eich helpu chi i gadw'n iach a dibryder.

Defnyddiwch eich dychymyg i wneud pob diwrnod yn wahanol, rhag mynd i rigol ac yn bryderus am adael eich ystafell pan ddaw'r amser.

Cadw mewn cysylltiad

Un o'r pethau pwysicaf i'w wneud pan mae’n rhaid i chi hunanynysu yw cael cyswllt â phobl eraill bob dydd. Drwy gydol y dydd os yw hynny’n bosib. Nid oes gan bawb lawer o ffrindiau a theulu i ddibynnu arnyn nhw ar gyfer hyn, ac efallai eich bod wedi bod yn teimlo braidd yn ynysig eisoes hyd yn oed, felly dyma rai erthyglau eraill defnyddiol i chi eu darllen ar ein safle i'ch cefnogi chi drwy gyfnod anodd.

Mae posib cadw mewn cysylltiad mewn sawl ffordd, boed drwy ddrws caeedig yn sgwrsio â ffrindiau yn eich fflat neu 'goffi gyda ffrindiau' ar-lein, ac mae'n hanfodol cadw mewn cysylltiad â'r bobl yn eich bywyd. Mae negeseua'n iawn ond mae'n bwysig gweld wynebau’r bobl bwysig i chi hefyd, felly cofiwch gael sgwrs fideo, codi llaw drwy ffenest neu sgwrsio os ydyn nhw’n byw yn agos.

Gallech hyd yn oed ofyn i'ch teulu neu eich ffrindiau anfon 'pecyn gofal' o nwyddau atoch chi, fel bod gennych chi rywbeth i edrych ymlaen ato.

Sefydlu pwrpas i bob dydd

Mae bod yn y brifysgol yn golygu y bydd gennych chi ymdeimlad o bwrpas tymor hir gobeithio. Mae'r pwrpas hwnnw'n mynd i'ch rhoi chi mewn sefyllfa dda, ond mae arnoch chi angen pwrpas tymor byr, neu ddyddiol, hefyd. Rheswm dros godi o'r gwely bob dydd a chadw'n brysur.

Pan mae pob diwrnod yn ddiwrnod yn eich ystafell, mae'n ddefnyddiol cynllunio gweithgareddau. Cynnal eich momentwm a dal ati i astudio. Bydd dosbarthiadau ar-lein, egwyl am ginio neu goffi, grwpiau astudio, a chyfarfodydd sy'n ymwneud â gwirfoddoli neu gymdeithasau Undeb y Myfyrwyr yn eich cynnal chi. Bydd hefyd yn golygu eich bod yn dal yn rhan o fywyd y campws pan fyddwch yn dod allan o'ch ystafell!

Cynnal meddwlgarwch positif

Bydd cadw’n bositif yn bwysig iawn i'ch lles chi. Nid yw cadw’n bositif yn hawdd wrth gwrs, ond pan fyddwch yn sylwi eich bod yn tueddu i feddwl am bethau mwy negyddol, fel "Dwi’n casáu'r pandemig yma, mae wedi difetha popeth", rhowch amser i gydnabod ei bod yn naturiol bod yn flin, yn rhwystredig neu'n drist, ond byddwch yn teimlo ychydig yn well os gallwch chi geisio newid y meddyliau hynny am rai fel “wel, o leiaf fe allaf wylio'r gyfres honno rydw i wrth fy modd â hi” neu "Fe allaf i ddechrau ar y prosiect rydw i wedi bod yn meddwl cymaint amdano”, neu hyd yn oed "Pan fydd hyn i gyd drosodd, rydw i'n mynd i gael diwrnod allan/trip gwych”! Ceisiwch feddwl am rywbeth sy'n gwneud i chi deimlo'n dda, canolbwyntiwch eich meddwl ar hynny a theimlo'n gyffrous wrth i chi gynllunio ar ei gyfer ac edrych ymlaen ato.

Wedi bod eisiau darllen llyfr anhygoel penodol ers sbel? Dyma'ch cyfle chi. Wedi bod yn meddwl cynllunio digwyddiad? Ewch amdani. Fe allech chi hyd yn oed ddarllen ymlaen ar gyfer eich gwaith cwrs, cadw ar ben eich traethodau, neu fynd i'r afael â rhai o agweddau mwy anodd eich cwrs. Dychmygwch pa mor wych fyddwch chi'n teimlo wedyn!

Efallai nad yw hunanynysu’n hwyl, ond does dim rhaid iddo fod yn ddifrifol. Fe allwch chi deimlo'n falch o ddod drwyddo, a gwarchod pobl eraill, a bydd yn fonws os gallwch chi ei ddefnyddio'n gynhyrchiol neu'n greadigol.

Fe allech chi hyd yn oed ddod allan o hunanynysu’n teimlo eich bod chi wedi cyflawni llawer, a gyda llawer o egni a syniadau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod!