Gofalu am anhawster iechyd meddwl yn ystod y pandemig

Mae'r pandemig wedi bod yn heriol i'r rhan fwyaf ohonom ni, a gallai gorfod rheoli anhawster iechyd meddwl presennol wneud i bethau deimlo'n anoddach fyth. Efallai y bydd yr awgrymiadau canlynol yn eich helpu chi i reoli eich iechyd meddwl a chael profiad cystal â phosib o'r pandemig.

1. Cadw llygad ar sut rydych yn gwneud

Os ydych chi wedi cael anhawster iechyd meddwl ers amser maith neu os yw'n rhywbeth mwy diweddar, mae'n debyg eich bod yn adnabod yr arwyddion pan fydd eich symptomau’n gwaethygu. Er enghraifft, i chi efallai y byddai'n bwysig cadw llygad am eich cwsg yn gwaethygu, newidiadau mewn archwaeth bwyd, neu ymddygiad penodol.

Os byddwch yn sylwi ar y newidiadau hyn ac os nad ydynt yn gwella ar ôl ychydig ddyddiau, gallai fod yn ddefnyddiol siarad â gweithwyr iechyd proffesiynol sy'n ymwneud â'ch gofal. Efallai mai eich meddyg teulu fydd hwn neu'ch tîm gofal iechyd meddwl.

Fel arall, os yw'n bosib, gallai helpu i siarad â theulu, ffrindiau neu bobl sy'n agos atoch chi, i weld a ydynt wedi sylwi ar unrhyw newidiadau yn eich symptomau. Gallech hefyd ofyn i rywun eich helpu i fonitro hyn am ychydig ddyddiau eto neu gadw dyddiadur neu draciwr symptomau.

2. Blaenoriaethu iechyd a lles eich meddwl

Mae'n bwysig gwneud iechyd a lles eich meddwl yn flaenoriaeth. Mae hyn yn bwysig bob amser ond yn enwedig yn ystod y pandemig pan fyddwn yn wynebu mwy o heriau nag arfer.

Gallai hyn olygu:

  • rhoi eich iechyd meddwl o flaen eich addysgu a'ch dysgu, drwy gymryd seibiant pan fydd arnoch angen hynny.
  • peidio ag ymuno â galwadau fideo grŵp gyda ffrindiau os nad ydych chi'n teimlo fel gwneud hynny.
  • cymryd seibiant o'r cyfryngau cymdeithasol neu wylio'r newyddion os yw hyn yn gwneud i chi deimlo'n fwy pryderus neu boenus.

Gallai fod yn ddefnyddiol eistedd a meddwl am beth sy’n cefnogi eich iechyd meddwl. Ysgrifennwch hyn a gwneud yn siŵr eich bod yn blaenoriaethu’r pethau yma gymaint â phosib.

3. Cadw mewn cysylltiad â gwasanaethau myfyrwyr

Cofiwch y bydd gan eich prifysgol wasanaeth cymorth i fyfyrwyr, sy'n debygol o gynnwys cymorth iechyd a lles y meddwl.

Os ydych chi wedi defnyddio’r gefnogaeth yma eisoes a'i bod yn ddefnyddiol, efallai y byddai'n werth ystyried trefnu apwyntiad adolygu. Os nad ydych chi wedi gwneud hyn eisoes, efallai y byddwch eisiau ystyried cofrestru ar gyfer apwyntiad cychwynnol.

Fel arfer, gall y timau yma gynnig amrywiaeth o gyngor a chymorth ynghylch iechyd a lles y meddwl a gallant fod yn ffynhonnell werthfawr iawn o gymorth. Mae gan StudentSpace fanylion llawer o wasanaethau prifysgol felly edrychwch i weld a yw eich prifysgol chi wedi'i rhestru.

Chwilio am gefnogaeth yn eich prifysgol

4. Cael Cefnogaeth gan y GIG

Os ydych chi’n cael cefnogaeth gan eich meddyg teulu neu dîm gofal iechyd meddwl, mae’n bwysig iawn eich bod yn dal i fynd i’ch apwyntiadau adolygu ac yn dal i gymryd unrhyw feddyginiaethau sydd wedi’u rhoi i chi.

Efallai y byddai'n haws yn ystod y pandemig i golli apwyntiadau adolygu neu redeg allan o feddyginiaeth. Er bod hyn yn ddealladwy, gall gael effaith fawr ar eich iechyd meddwl, yn y tymor byr a'r tymor hir. Meddyliwch am ddefnyddio calendr ar eich ffôn neu liniadur i gadw trac o’r apwyntiadau, neu, os yw'n bosib, gofynnwch i deulu neu ffrindiau eich atgoffa.

5. Defnyddio eich rhwydwaith cefnogi

Efallai y bydd eich rhwydwaith cefnogi’n cynnwys ychydig o bobl neu gallai fod yn eang iawn. Gallai gynnwys aelodau o'r teulu, ffrindiau, cyd-letywyr a gweithwyr iechyd proffesiynol fel eich meddyg teulu. Gallai hefyd gynnwys cefnogaeth prifysgol fel tiwtoriaid personol, mentoriaid neu gynghorwyr iechyd meddwl a staff eraill y brifysgol.

Siaradwch â nhw am unrhyw bryderon sydd gennych chi am reoli eich iechyd meddwl ar hyn o bryd. Gallai ffrindiau a theulu yn arbennig fod yn ddefnyddiol wrth dynnu eich sylw at beth sydd wedi eich helpu chi o'r blaen a'ch cefnogi i wneud y pethau hynny.

Creu rhwydwaith cefnogi yn ystod y coronafeirws

6. Cofiwch hefyd am eich iechyd corfforol

Er bod eich iechyd meddwl yn flaenoriaeth, mae'n bwysig peidio ag anghofio am ofalu am eich iechyd corfforol hefyd. Mae'r corff a'r meddwl wedi'u cysylltu felly bydd gofalu am un yn helpu'r llall. Mae’r pethau a allai fod o gymorth i'w cadw mewn cof yn cynnwys:

Mae gofalu am ein hiechyd corfforol wedi teimlo'n heriol yn ystod y pandemig i lawer ohonom ni, felly jyst gwnewch beth allwch chi. Os nad ydych chi’n ei reoli bob dydd, peidiwch â bod yn rhy feirniadol ohonoch eich hun – rhowch gynnig arall arni y diwrnod wedyn.